Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Tandtechnisch Laboratorium I. Abbink, Kvk Haarlem nr. 34 17 31 66

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder;

TTLA: Tandtechnisch Laboratorium I. Abbink

Aanbieding: Iedere offerte betreffende het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten

Overeenkomst: Iedere verkoop en leveringsovereenkomst die tussen opdrachtgever en TTLA tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, niet zijnde een aanbieding.

Producten en diensten: Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en TTLA, zoals hierboven bedoeld.

Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Opdrachtgever: De wederpartij van TTLA.

Opdracht: Iedere opdracht van de opdrachtgever van TTLA.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door TTLA aan de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, tenzij door opdrachtgever en TTLA anders wordt overeengekomen.

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele andere algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door TTLA niet geaccepteerd. Echter wanneer TTLA en opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen dat andere voorwaarden wel van toepassing zijn, is dit geldig.

2.4 De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

Artikel 3. Aanbieding en realisatie van overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt alleen tot stand indien en voorzover de opdrachtgever op basis van de aanbieding opdracht geeft aan TTLA en TTLA deze opdracht uitvoert.

3.2 Een aanbieding is geldig tot en met de op de aanbieding vermelde geldigheidsduur.

3.3 De basis van de prijzen wordt onder meer gevormd door de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor TTLA geldende omstandigheden, zoals onder meer, standaard levertijden, aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, vrachttarieven, heffingen en belastingen en accijnzen die direct of indirect van TTLA worden geheven dan wel door derden ten laste van TTLA worden gebracht.

3.4 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden TTLA kan ingeval van wijziging van één of meer kostprijsfactoren na de datum van totstandkoming van de overeenkomst de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aanpassen.

3.5 De door TTLA opgegeven gewichten, maten, getallen en/of andere aanduidingen van de producten en diensten worden met zorg verricht. Voor ter zake technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen en/of afwijkingen met dergelijke tolerantie kan TTLA echter niet instaan dat dit niet zal voorkomen. Tekeningen, gedemonstreerde monsters, of modellen zijn een benadering van de betreffende producten en diensten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt door TTLA naar beste inzicht en vermogen op grond van de dat moment bekende stand van de wetenschap uitgevoerd.

4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TTLA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TTLA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TTLA zijn verstrekt, heeft TTLA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TTLA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4 TTLA laat onderdelen van het bedrijfsproces door derden verrichten wanneer een goede uitwerking van de overeenkomst dit vereist.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Tijdstip van levering is het moment van aflevering bij de opdrachtgever.

5.2 De levertijd die TTLA schriftelijk opgeeft heeft bindende kracht, tenzij tussen partijen of mondeling of schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Bij aanvaarding van TTLA van de opdracht begint de levertijd, echter wanneer TTLA voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft, die door de opdrachtgever moeten worden verstrekt, begint de levertijd op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van TTLA.

5.4 Voor zover de redelijkheid en billijkheid zich daartegen niet verzetten, heeft de opdrachtgever bij overschrijding van de opgegeven levertijd, en wanneer daadwerkelijke schade is geleden, recht op schadevergoeding, daarbij inbegrepen eventuele schade die door een gedupeerde patiënt kan worden geclaimd, behoudens voor zover sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 11. De schade vergoeding bedraagt ten hoogste de waarde van de aan TTLA verstrekte opdracht. Opdrachtgever heeft, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is, dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat, geen recht op ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever is in geval van overschrijden van de alsdan overeengekomen nieuwe levertijd gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Prijzen

6.1 TTLA stelt aan opdrachtgever periodiek een prijslijst met daarop prijzen van veel voorkomende producten beschikbaar. TTLA behoudt zich het recht voor eventueel meerwerk, of kosten ontstaan door een gevraagde kortere levertijd dan standaard, ook als dit niet op de initieel verstrekte prijslijst staat, door te berekenen aan opdrachtgever. Op aanvraag verstrekt TTLA een gedetailleerde prijslijst. Voor diverse grondstoffen (met name edelmetalen) geldt een dagprijs, dagprijzen zijn altijd bij TTLA opvraagbaar.

6.2 Prijzen worden altijd uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW.

6.3 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de publicatie ervan voor TTLA geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van TTLA worden geheven dan wel door derden ten laste van TTLA worden gebracht.

6.4 Wanneer één of meer kostprijsfactoren zich buiten trendmatig wijzigt gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst zal TTLA de prijzen dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 7. Verzending, overgang risico en eigendomsvoorbehoud

7.1 Te leveren en geleverde producten blijven eigendom van TTLA, zolang opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende met TTLA aangegane overeenkomst.

7.2 De producten die door TTLA in bruikleen zijn verstrekt aan opdrachtgever dienen bij beëindigen van de overeenkomst, zowel mondeling, schriftelijk, ongeacht de aard van de beëindiging, terstond TTLA geretourneerd te worden. Bij gebreke van het voornoemde is TTLA gerechtigd de vervangingswaarde van het product ten laste te brengen van opdrachtgever, dit onverminderd haar recht om schade aan de in bruikleen verstrekte goederen te verhalen op opdrachtgever.

7.3 Alle levering geschieden ten huize of aan een aan het pand van de wederpartij gemonteerde afsluitbare kast.

7.4 Tot aan het moment van afleveren bij opdrachtgever zijn de producten voor het risico van TTLA. Op het moment van ontvangst van de producten ten huize van opdrachtgever gaat alle risico voor directe en indirecte schade, welke aan deze producten mochten ontstaan op de opdrachtgever over.

Artikel 8. Betaling

8.1 Binnen 45 dagen na levering of 15 dagen na factuurdatum op het maandoverzicht, dient de betaling te geschieden.

8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn genoemd in artikel 8.1 is de opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval heeft TTLA het recht om opdrachtgever vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, maar met een minimum van 1% per maand, over het verschuldigde factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag.

8.3 Indien bij herhaling van het gestelde in artikel 8.1 door opdrachtgever niet wordt nagekomen, heeft TTLA het recht, alvorens verder te presteren, van opdrachtgever contante betaling of vooruitbetaling te verlangen.

8.4 Alle betalingen aan TTLA dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantoren van TTLA of op de bankrekening die op de factuur vermeld staat, en worden geboekt in mindering op de oudste uitstaande schuld van de opdrachtgever aan TTLA.

8.5 Alle door TTLA gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten ten gevolge van het niet nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

8.6 In individuele overeenkomsten kan een kortingsregeling worden opgenomen.

Artikel 9. Garantie

9.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat TTLA in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 6 maanden na levering. Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van het werkstuk . Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal TTLA de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken aan het geleverde vergoeden, zulks ter keuze van TTLA.

9.2 De garantie verplichting van TTLA vervalt indien het geleverde werkstuk door opdrachtgever onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting, de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen, er sprake is van ondeugdelijk materiaal hetgeen door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld of uitdrukkelijk is voorgeschreven en tenslotte nog bij leveringen waarbij tengevolge van de constructie (bijvoorbeeld scheur-, breuk- of vervorminggevaar) of tengevolge van de toepassingsmethode met een vroegtijdig verbruik rekening moet worden gehouden.

9.3 Garantie voor, door TTLA, elders ingekochte producten en/of materialen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt. TTLA verplicht zich producten en/of materialen in te kopen bij fabrikanten/leveranciers waarvan TTLA in redelijkheid mag aannemen dat deze goede en betrouwbare leveranciers zijn.

9.4 TTLA is gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen zowel binnen Nederland als daarbuiten.

9.5 Zonder toestemming van TTLA mag niets aan de gebreken vertonende producten worden veranderd, op straffe van verval van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Als verandering wordt niet beschouwd het verrichten van normale handelingen die dienen om het werkstuk te kunnen plaatsen het beslijpen van protheses en andere werkstukken ter verwijdering van drukplaatsen en dergelijke, zonder dat de bruikbaarheid van het werkstuk als zodanig in het geding is.

Artikel 10. Reclames

10.1 De bij opdrachtgever afgeleverde zaken dienen direct te worden geïnspecteerd en gecontroleerd op onzichtbare gebreken.

10.2 Alle reclames betreffende door TTLA verrichte werkzaamheden of door haar geleverde producten dienen onverminderd andere bepalingen in deze voorwaarden binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

10.3 TTLA zal naar haar eigen keuze het product of een onderdeel daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, indien de klacht gegrond wordt bevonden.

10.4 Afwijkingen met een redelijke tolerantie geven aan de opdrachtgever geen recht op reclame.

10.5 Op wens van TTLA moeten gereclameerde producten worden gekeurd. Tenzij terecht is gereclameerd zijn de kosten van de keuring voor rekening van de opdrachtgever.

10.6 Reclame is geen reden voor het opschorten van de betalingsverplichting voor het betreffende werkstuk, tenzij dit redelijk is te achten.

10.7 Het indienen van een reclame ontslaat opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van TTLA.

Artikel 11. Niet toerekenbare tekortkoming

11.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te dezen verstaan:

Elke van de wil van de opdrachtgever en/of TTLA onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd.

Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, overstroming, overheidsmaatregelen e.d., zowel bij TTLA alsmede bij de leveranciers van materialen, waardoor de verplichtingen jegens de opdrachtgever niet meer kunnen worden nagekomen.

11.2 Bij een overmachtsituatie zoals genoemd in artikel 11.1 zijn TTLA en opdrachtgever gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. TTLA zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 11.1 op de hoogte stellen en zal over ontbinding met de opdrachtgever overleg voeren.

11.3 Indien TTLA al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan bij het ontreden van de omstandigheid als bedoeld in artikel 11.1, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Wanneer het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare geen zelfstandige waarde heeft, geldt dit niet. Iedere aanspraak op schadevergoeding is in geval van een niet toerekenbare tekortkoming uitgesloten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van TTLA jegens opdrachtgever en derden is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 5.4 en 9 omschreven verplichtingen.

12.2 TTLA is niet gehouden tot enige vergoeding van schade behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid opzet of grove schuld van TTLA, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij de wederpartij als bij derden.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart TTLA voor alle aanspraken van derden veroorzaakt door gebruikmaking van door opdrachtgever verstrekte gegevens in het kader van de overeenkomst.

Artikel 13. Ontbinding en opschorting

13.1 Indien opdrachtgever op enige wijze jegens TTLA tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of liquidatie van opdrachtgever of staking van de onderneming van opdrachtgever, faillissement of liquidatie van opdrachtgever of staking van de onderneming van opdrachtgever, is TTLA, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

13.2 Indien TTLA conform het in artikel 13.1 bepaalde de overeenkomst ontbindt, wordt onverminderd de overige rechten van TTLA, al hetgeen opdrachtgever aan TTLA uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal TTLA zijn gerechtigd de verdere uitvoering van enige opdracht op te schorten.

Artikel 14. Geheimhouding

Opdrachtgever en TTLA zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15. Geldend recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen TTLA en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.